Διάφορα

Πρόκειται για τηλεγραφήματα ποικίλου περιεχομένου που είτε δεν είναι αντιληπτό το περιεχόμενό τους (κρυπτογραφημένα, εξαιρετικά περιληπτικά), είτε για ομάδες τηλεγραφημάτων των οποίων ο αριθμός είναι υπερβολικά μικρός για να αποτελέσουν ξεχωριστή κατηγορία (τηλεγραφήματα του υπουργείου Υγιεινής, Δικαιοσύνης). Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία έχει συμπεριληφθεί ποικίλο υλικό που σχετίζεται με την τηλεγραφία, όπως φάκελοι, αποδείξεις, υποδείγματα διαφόρων τηλεγραφημάτων, έντυπα και υπηρεσιακά έγγραφα των τηλεγραφικών διευθύνσεων. Η κατηγορία αριθμεί συνολικά 453 τεκμήρια.

Gallery

Δείτε τα τηλεγραφήματα από το Αρχείο του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών